DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

Kancelaria adwokacka z siedzibą w Gdańsku reprezentuje Klientów w postępowaniach i udziela porad prawnych m.in. w następujących sprawach:

PRAWO RODZINNE

Rozwód i separacja:

 • kompleksowa reprezentacja (nie tylko Klientów z Gdańska, ale i całego Trójmiasta) w procesie o rozwód lub separację,
 • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków,
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
 • podział majątku,
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem (prowadzone równolegle z postępowaniem rozwodowym),
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego.

Prócz spraw związanych z tematyką rozwodów, gdańska Kancelaria udziela wsparcia także w innych, dotyczących prawa rodzinnego). Wśród nich wyróżnić można te, które dotyczą:

Alimenty:

 • powództwa o alimenty na dziecko,
 • powództwa o alimenty na żonę lub męża,
 • powództwa o podwyższenie/obniżenie alimentów.

 

Sprawy majątkowe:

 • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • małżeńskie umowy majątkowe,
 • zniesienie wspólności ustawowej,
 • rozliczenia majątkowe między konkubentami.

 

Jeżeli istnieje taka konieczność oraz wola Klienta, Kancelaria uczestniczy nie tylko w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych oraz spadkowych, ale podejmuje się także pełnej obsługi w obszarze tematyki władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem. Wówczas czynności adwokata obejmują m.in.:

 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy związane z wydaniem dziecka,
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka,
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców,
 • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej.

 

Zarówno sprawy rozwodowe, jak również te wynikające z konieczności ustalenia kontaktów z dzieckiem bardzo często wiążą się z potrzebą ustalenia rodzicielstwa. Jest to szereg działań prawnych, obejmujących m.in.:

 • uznanie dziecka,
 • sądowe ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • zmiana nazwiska.

We wszystkich wymienionych sprawach, dotyczących nie tylko rozwodów, ale również innych aspektów prawa rodzinnego, Klienci Kancelarii Adwokackiej z biurem w Gdańsku mogą liczyć na kompleksową obsługę, obejmującą zarówno zastępstwo procesowe (w przypadku takiej konieczności), jak również pełne doradztwo.

 

PRAWO CYWILNE

 • dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • reprezentowanie poszkodowanych pacjentów w sporach przeciwko szpitalom i ich ubezpieczycielom,
 • spory w sprawach o naprawienie szkód z tytułu odpowiedzialności deliktowej, zarówno przeciwko bezpośrednim sprawcom, jak i ubezpieczycielom,
 • sprawy związane z zamieszczaniem na cudzych gruntach urządzeń przesyłowych ustalaniem wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu oraz negocjowaniem warunków ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości,
 • postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej oraz innych sprawach z zakresu prawa sąsiedzkiego,
 • postępowania z zakresu prawa spadkowego, w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • sprawy o zapłatę,
 • powództwa windykacyjne i negatoryjne,
 • roszczenia z zakresu rękojmi i gwarancji,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy o rozgraniczenie nieruchomości,
 • sprawy związane z odzyskiwaniem nieruchomości,
 • powództwa o eksmisję,
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności umowy.
 
 
PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ

Gdańska Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w roli obrońcy oraz pełnomocnika w sprawach karnych, karnych skarbowych, sprawach wykroczeniowych i w sprawach z zakresu wykonywania orzeczeń karnych.

 

PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • wykonanie zapisu,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia.


ODSZKODOWANIA

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • odszkodowania z tytułu innych zdarzeń losowych (np. upadku w miejscach publicznych – np. na śliskiej lub nierównej nawierzchni, uszkodzenie pojazdu w wyniku poruszania się po nienależycie utrzymanej drodze),
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie (słupy, linie energetyczne, rury ciepłownicze itp.),
 • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej (np. szkody prenatalne, odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie, zakażenia pneumokokami, gronkowcem, żółtaczką)

 

 

DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH:

Usługi Kancelarii skierowane w stronę Klientów biznesowych to kompleksowa obsługa prawna, pozwalająca gdańskim przedsiębiorcom na skorzystanie z zastępstwa adwokackiego w postępowaniach, uzyskanie porady prawnej oraz powierzenie adwokatowi prowadzenia stałej obsługi w następujących sprawach:

PRAWO GOSPODARCZE

 • bieżąca kompleksowa obsługa korporacyjna,
 • tworzenie spółek, łączenia spółek, podział spółek, przekształcenia spółek (czynności prawne w ramach prawa spółek),
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa prawna organów spółek kapitałowych, analizy, audyty i badania prawne.

 

PRAWO PRACY

 • bieżące doradztwo związane z aktami wewnętrznymi u pracodawcy, w tym tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów premiowania, instrukcji dla pracowników i pracodawców, umów o pracę oraz o odpowiedzialności materialnej oraz zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie prawidłowego rozwiązywania stosunków pracy,
 • kontakty i negocjacje ze związkami zawodowymi występującymi u pracodawcy,
 • analizę czasu pracy z uwzględnieniem systemów czasu pracy i rozkładów czasu pracy,
 • reprezentację pracodawcy lub pracownika przed sądem pracy, mediacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w zakresie roszczeń pracowniczych.

 

PRAWO UMÓW

 • sporządzanie umów (także w języku niemieckim i angielskim),
 • rozwiązywanie umów, odstępowanie od umów,
 • opiniowanie umów,
 • negocjacje z kontrahentami,
 • dochodzenie roszczeń powstałych na etapie realizacji umów.
 

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • udzielanie porad prawnych (dotyczących m. in. wydawania koncesji, licencji, zezwoleń),
 • sporządzanie profesjonalnych opinii prawnych,
 • reprezentację w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji,
 • doradztwo dla jednostek administracji publicznej w zakresie prawa administracyjnego.
 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • analiza dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym,
 • sporządzanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych na podstawie przekazanych dokumentów w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne,
 • opracowywanie pism procesowych, odwołań oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach odwoławczych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • umowy o administrowanie danymi,
 • umowy licencyjne na korzystanie z baz danych osobowych,
 • umowy umożliwiające powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • reprezentacja w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

PRAWO KONKURENCJI

 • dochodzenie roszczeń wynikających z nieuczciwych praktyk konkurencyjnych między innymi dotyczących naśladownictwa, wprowadzania w błąd, ograniczania dostępu do rynku, zakazanej reklamy i promocji, oraz innych czynów nieuczciwej konkurencji (ma to związek także z wykorzystaniem nowych technologii),
 • opiniowanie działalności sieci sprzedaży w tym analiz funkcjonowania sieci franchisingowych pod względem zasad ochrony konkurencji,
 • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • doradztwo w zakresie praw majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł (adwokat uczestniczy też we wszystkich sprawach związanych z nowymi technologiami),
 • doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie prawa prasowego, w tym pomoc prawna w sporach związanych z naruszeniem dóbr osobistych w publikacjach prasowych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej m. in. Prokuratura czy Urząd Celny,
 • prowadzenie procesu rejestracyjnego znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych przed Urzędem Patentowym RP.

 

PRAWO AUTORSKIE

 • redagowanie umów dotyczących prawa autorskiego i rozporządzania nimi,
 • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

 

PRAWO PODATKOWE
 • doradztwo w kwestii optymalizacji podatkowej,
 • sporządzanie profesjonalnych opinii prawnych, wyjaśniających wątpliwości związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego oraz stosowaniem ich,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących kontroli podatkowej (konsultacje w trakcie kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron, weryfikacja materiału pokontrolnego), zwrotu podatku, nadpłaty podatku, sporządzanie odwołań.